Emberi papillomavírus szerkezete, Navigációs menü


Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Nevük is innen ered: a HPV a humán- emberi papil­lo­ma­vírus, csak az emberre veszélyes.

összefolyó és hálózatos papillomatosis szövettani patológiája

A HPV-k csoportja nem egységes, de közös tulajdonságuk, hogy csak a hámszövethez nyálkahártya, bôr kapcsolódnak, a hámsejteket, ille­tô­leg a hámsejtté váló sejteket támadják meg epi­the­lio­trop vírusokazokban jó- vagy rosszindulatú sejtszaporodást pro­li­fe­rá­ció okozhatnak.

A nyál­ka­hár­tyát fertôzô muco­so­tro­pic HPV-k az ún. Egyes HPV-k a bôr és a nyál­ka­hár­tya hám­sejt­jei­hez is képesek kapcsolódni.

Az ismert HPV-k szerkezetükben nagyon hasonlóak, ám hatásukban — mind a fertôzés helyét, mind az okozott elváltozás formáját ille­tô­en — nagyon különbözôek emberi papillomavírus szerkezete. Ez minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy ámbár az egyes HPV-fajták közös ôsök­tôl származtak, de külön-külön utakon fej­lôd­tek.

A végbelet és a nemi szerveket fertôzô HPV-k száma meghaladja a negyvenet. A leggyakoribbak a HPV6,,,és Az utóbbiakhoz a HPV16,, és tartoznak; közülük a HPV16, és a leg­je­len­tô­seb­bek. A HPVfer­tô­zés a leggyakoribb.

a bőr parazitáinak eltávolítása

Többek között a méh­nyak­rá­kok, a külsô nôi nemi szervi, a végbél- és a vastagbélrákok, valamint a száj- emberi papillomavírus szerkezete rákok emberi papillomavírus szerkezete keletkezésében vesznek részt. Közülük a HPV6 és a leggyakoribb. A bôr és a nyálkahártyák hámsejtjeit is megtámadni képesek a HPV2, -3, -7,, és Két százaléknál kisebb eltérések a bázisok sorrendjében ún. A HPV-ket tehát bázissorrendjük genotípus alapján osztályozzuk, más tulajdonságok, például tenyésztési, sze­ro­ló­giai jel­lem­zôk a csoportosításban nem szerepelnek.

Mindegyike két DNS-láncból épül fel — double-stranded vírusok —, nagyságuk és bázissorrendjük szek­ven­ciá­juk azonban különbözô. A DNS-t 72 szerkezeti fehérje capso­mer veszi körül; ezt nevezzük vírusburoknak. Egyes vírusoknál a vírusburkot még egy Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! A HPV-knél ez a kül­sô héj nem található, vírus­borí­té­kuk emberi papillomavírus szerkezete nincs non-envelope vírusokezért könnyen fer­tôz­nek.

A DNS a burokban mindig tömörítve helyezkedik el, és nem mû­ kö­dik; szerkezeti egységét a 1. Három részbôl: a korai E és a késô L génekbôl és a szabályozó szakaszból tevôdik össze.

A szabályozó szakaszban lévô, a DNS-másolást beindító bázisegységet az ún.

Humán papillomavírus A családot sajátos replikációs stratégia jellemzi. Állati papillómavírusok[ szerkesztés ] Virális eredetű papillóma kutya ínyén A tünetmentes fertőzést emberi papillomavírus szerkezete papillómavírusok rendkívül elterjedtek az emlősök körében.

ORI-t viral origin of replication a vastag nyíl jelöli. Jól látható, hogy egy-egy fehérje például E2 és E4; vékony nyillal jelölve leolvasási keretei, vagyis az ezeket a fehérjéket kódoló gének, részben vagy egészében átfedik egymást A HPV DNS-lánca körkörös, zárt, nagyjából bázispárból áll hozzávetôlegesen 8 kb hosszúés három szakaszra osztható: a korán és a késôn átíródó gének szakaszára early [E] and late [L] genes region és a ~1 kb hosszú szabályozó egységre 2.

A korai gének a hámérésnek differenciálódás már a kezdeti szakaszában kifejezôdnek — ezért nevezzük ezeket korainak —, míg a késôiek csak a kialakult, érett hámban vagyis a hámérés kései szakaszában képeznek fehérjéket. A leolvasási keretek open reading frame, ORFazaz a kódoló gének, jellegzetesen a Gyomorrák hasmenése csak egyik szálán helyezkednek el single sense strandkövetkezésképpen csak az egyik szála irányítja a fe­hér­je­kép­zô­dést; sokan ezért a HPV DNS-ét emberi papillomavírus szerkezete single-stranded DNS-nek is írják tévesen.

A leolvasási ke­re­tek­rôl ún. A korai gének az ún. Ezek a fehérjék egyrészt az új vírusok szerkezetét építik fel szerkezeti fehérjékmásrészt, mint enzimek, a vírus kialakítását — a DNS és a fehérjeburok összeépülését — szabályozzák. A szabályozó szakaszon egy korai és egy késôi átíródást indító egységet pro­mo­ter különböztetnek meg; a korai már az osztódó sejtekben mû­kö­dik, a késôi csak az érett formálódott hámsejtekben társul hozzá for­má­ló­dás­füg­gô pártfogó, diffe­ren­tia­tion-de­pen­dent pro­ moter.

Ez utóbbi indítja be az E1- Emberi papillomavírus szerkezete, E4- és E5-fehérjék szá­mot­te­vô képzését. A szabályozó szakaszon helyezkedik el a DNS-másolást beindító bázisegység, az ún. ORI viral origin of replication is. A szabályozó szakasz mûködését a hozzá kapcsolódó korai vírusfehérjék — elsôsorban az E2 és az E1 — és különbözô sejtfehérjék irányítják; emberi papillomavírus szerkezete vírusgének kifejezôdését tehát az E1E2 fehérjék, a szabályozó szakasz és bizonyos sejtfehérjék határozzák meg.

A szabályozó szakasz végeredményben az új emberi papillomavírus szerkezete kép­zô­dé­sé­nek Kérlek kattints ide, ha a emberi papillomavírus szerkezete olvasóban szeretnéd megnézni!

Humán papillomavírus – Wikipédia

Ez a biológiai alaptörvény a vírusokra, így a HPV-kre is vonatkozik. A vírusok is élô­lé­nyek, hiszen génjeiket átírják, fehérjéket képeznek, de nem osztódnak, hanem sokszorozódnak.

hpv rák fej és nyak

A vírusfehérjéket, a vírusgének kódjai alapján, a gazdasejt fehér­je­kép­zô rendszere állítja emberi papillomavírus szerkezete a sejtplazmában vagy a ribo­szó­má­kon. Ilyenformán a HPV-k csak a hámsejtekben maradhatnak meg és sokszorozódhatnak, ezért nevezzük ezeket sejten belüli intra­cel­lu­lá­ris vírusoknak. A sejten kívülre az életjelenségeket nem mutató, de a HPV-vel azonos szer­ ke­ze­tû, ún.

A HPV-k életfolyamata faj­fenn­tar­tása tehát egy körforgás: a vírusvirion-vírus-virion stb. A sejtmagban képzôdik. Ez az egyetlen vírusmásolódási replikációs E-fehérje. Az E1-fehérje a vírus hosszú, szabályozó szakaszának, a DNS-másolást beindító bázisegységéhez ORI — viral origin of replication kapcsolódik; így szabályozza és óvja a vírus-DNS-t, irányítja a vírus sokszorozódását.

Közvetlenül nem befolyásolja a vírusgének átíródását. DNS-kö­tô­dô fehérjeés kettôs mûködésû: szabályozza a vírusgének átíródását — a gén­ki­fe­je­zô­dés legfôbb irányítója — és a vírusok sokszorozódását; az utóbbit az E1-fehérjével együtt.

  1. Emberi papillomavírus szerkezete Humán papillomavírus – Wikipédia
  2. Papillomaviridae – Wikipédia

Az E2-fehérje csak meghatározott bázisszakaszhoz E2 binding sites [E2BSs], E2-kötôdési hely, palin­dro­mic motif kötôd­het; ennek alapján a szabályozó szakaszhoz négy helyen kapcsolódhat. A kötôdési sorrend befolyásolja az E2 hatását: az 1. Például, ha az E2 a pártfogó promoter közeli — nem az azon lévô — kötô­dé­si helyére kapcsolódik, elô­se­gí­ti mû­kö­dé­sét az RNS kötôdését és a génátíródást, de ha a pártfogón lé­vô­höz, akkor gátolja.

Korábbi megfigyelések szerint az átíródást az E2 sejten belüli töménysége koncentrációja szerint serkenti vagy fékezi; kis töménységben a génátíródást fokozza. Alap­ ve­tô­en azonban az E2-fehérje a vírusgének, min­de­nek­elôtt az E6-E7 gének átíródását gátolja.

DUNA-LAB medical • Vérvétel, laboratóriumi vizsgálatok Budapest, Szentendre

Az E2 a emberi papillomavírus szerkezete beburkolásában is részt vesz. Az E1 és az E2 fehérjék már képzôdésükkor összekapcsolódnak. Az E2-fehérje a szabályozó szakasz ún. Az E1 pedig óvja az E2-t, és Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

E4-fehérjék Az E4-gének kicsik, mûködésüket a HPV-k életfolyamatának viszonylag késôi szakaszában kezdik a emberi papillomavírus szerkezete. A vírusokkal teli felszíni hámsejteket a hámfelszín felé irányítják, lazítják a sejtek kötôdését, elôsegítik azok leválását. E5-fehérjék Az E5-génszakaszon három lehetséges leolvasási keret található, mindegyik más-más fehérjét képez.

Az E5-fehérje mûködése nem teljesen tisztázott, de ezt a vírus harmadik daganatkeltô fehérjéjének tartják onko­génmert segíti az E6- és az E7-fehérjék mûködését.

Az E5-fehérjék szerkezete az egyes HPV-fajtákban jelentôsen különbözik: 42—91, jellegzetesen vízben oldódó aminosavból alakult két egyforma alegységbôl dimer épülnek fel. A sejtekben az E5-fehérjék az endoplasmaticus reticulum és a Golgi-apparátusnál endomembrane compartment találhatók.

Fokozzák az epi­der­mal growth factor receptor EGFR és más tirozinkinázok mûködését — így serkentik a vírus-DNS újraképzôdését, egy sor daganatkeltô fehérje kép­zô­dé­sét és a sejtgyarapodást —, fékezik az ATPáz tevékenységét, gátolják az irányított sejthalált és az MHC1-molekulát, ezen keresztül az immunvédekezést. Az E5-fehérjék inkább a HPV-fertôzés okozta sejtátalakulás kezdeti folyamataiban vesznek részt, talán az immunrendszerre kifejtett gátló hatásuk a leg­je­len­tô­sebb.

Lehet, hogy részt vesznek a ritka, epider­ Nôgyógyászati Onkológia ; — E6-fehérjék Az E6-fehérje kicsi, hozzávetôlegesen aminosavból álló, 16—18 kD molekulasúlyú, nem, mint enzim mûködik, hanem fehérjékhez kötôd­ve befolyásolja serkenti, gátolja azok mûködését.

A sejtmagban és a sejtplazmában is megtalálható.

Az emberi papillomavírus szerkezete, fajtái és életfolyamata | agysz.hu

Sokféle sejtfehérjéhez képes kapcsolódni. A sejt­mû­kö­dést ilyenformán az E6 sok szinten befolyásolja, a legmeghatározóbb mégis a p53 emberi papillomavírus szerkezete visszaszorítása, amelyet több vonalon valósít meg. Az E6-p53 fehérjék viszonyára a pfehérjék ún. E7-fehérjék Az E7-fehérje szintén kicsiny foszforfehérje, mintegy amino­sav­ból épül fel, és 10 kD molekulasúlyú, rövid életû felezési ideje kevesebb mint 2 óra emberi papillomavírus szerkezete, és az ubi­kvi­tin­füg­gô fehérjebontással esik szét 6.

Az E7-fehérje a HPV másik fô da­ga­nat­kel­tô fehérjéje. Legjelentôsebb, hogy a daganatgátló reti­no­ blas­tom­fe­hér­jé­hez pRb kötôdik, és ezáltal indítja el a vírus-DNS átíródását 4.

Az E7-fehérje minden bizonnyal a pRb más hatását — például a hámsejt-átalakulást — is visszafogja. Lényeges, hogy az E7-fehérje — a pRb-hez kötôdésétôl ami segít is — bizonytalanná teszi a centroszómákat, ennek fejleményeként osztódási hibák keletkezhetnek, a sejtek genetikailag bizonytalanná válhatnak.

Human Papillomavirus Test – Test \u0026 Significance(Hindi)